KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

monitoring wizyjny

wymagana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

I. Współadministratorami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych są Pani Marzena Trojanowska oraz Pan Bartosz Rezmer prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Niepubliczny Żłobek „Kangurek24” Marzena Trojanowska Bartosz Rezmer spółka cywilna, NIP: 7543054506 REGON: 161366555 (w dalszej części zwani „Żłobkiem”), adres stałego wykonywania działalności gospodarczej: ul. Lawendowa, nr 18, 45-470 Opole). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Żłobek „Kangurek24” Marzena Trojanowska Bartosz Rezmer spółka cywilna, ul. Lawendowa, nr 18, 45-470 Opole,

– przez e-mail: biuro@kangurek24.pl

– telefonicznie: 666 37 24 24

II. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, takie jak wizerunek w obszarze objętym prowadzonym przez nas monitoringiem wizyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na naszym terenie, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi. Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ustania wyżej wymienionych interesów. 

III. Dane będziemy przez okres do 30 dni w ramach przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego z możliwością przedłużenia czasu trwania przetwarzania w przypadkach zdarzeń (incydentów) polegających na zagrożeniu lub  naruszeniu bezpieczeństwa lub mienia, a w przypadku powstania ewentualnych roszczeń, do upływu okresu ich przedawnienia.

VI. Odbiorcami danych są nasi pracownicy upoważnieni do dostępu do Pani/Pana danych, ze względu na rodzaj powierzonych im obowiązków służbowych, a także inne podmioty, w tym sądy i organy administracji publicznej, którym Żłobek jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa.

Nie  przekazujemy  Pani/Pana  danych  poza  teren  UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VI. Przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

VII. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.