I. Informacje o dziecku

  Imię i nazwisko
  Data urodzenia
  Numer pesel dziecka
  Adres zamieszkania

  II. Informacje o rodzinie (opiekunach prawnych) dziecka


  Imię i nazwisko

  Matka
  Ojciec

  Miejsce pracy, tel

  Telefon kontaktowy

  Adres e-mail

  Skąd się Państwo o Nas dowiedzieli ?

  III. Deklarowany czas pobytu dziecka w Centrum:

  Rozpoczynając od miesiąca
  w godzinach od
  do

  IV. Upoważnienie do odbioru dziecka z żłobka Kangurek 24:

  Ja rodzic
  legitymujący się dowodem osobistym o numerze
  upoważniam do przygotowania i odbioru mojego dziecka z Centrum następujące osoby:

  Imię i nazwisko osoby upoważnionej

  seria i numer dowodu osobistego

  telefon kontaktowy

  V. Informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, wady rozwojowe, wskazania lekarskie np.: dieta, alergie, zalecenia psychologa lub opieki specjalistycznej, potrzeba snu w ciągu dnia):